Hoe romantisch kan het zijn: wonen aan de dijk?

De dijk in de Stelt wordt in het kader van de nieuwste normen voor waterveiligheid verbreed. Hierdoor ontstaat een geleidelijke overgang van dijk naar binnendijks gebied. Bij het ontwerpen van de dijkwoningen worden deze hoogteverschillen optimaal gebruikt.

Terras op het zuiden
Aan de voorkant van je woning heb je vanaf straatniveau toegang tot je woning. Deze onderste laag kan bestaan uit een bijvoorbeeld een parkeervoorziening, berging, bijkeuken. Je leeft op de verdiepingen erboven. Op de eerste woonlaag is een terras op het zuiden, dat door de verhoogde ligging aansluit op het langgerekte struingebied van de dijk. Een ruig gebied, waar de natuur het grootste deel van het jaar haar gang kan gaan. Het hoogteverschil zorgt – in combinatie met een lage erfscheiding – voor voldoende privacy tussen het privé-terras en de openbare ruimte. Door de groene aankleding van de omgeving ontstaat een intieme, besloten plek bij de woning met een heerlijk uitzicht.

Verrassend uitzicht
Onderzocht wordt of de groene strook en het talud van de dijk kan worden begraasd door schapen. Waar bewoners en bezoekers vrij kunnen genieten van het dijklandschap en de nabijheid van de Waal en Spiegelwaal, blijven de wollige, vriendelijke dieren door middel van klaphekken of veeroosters binnen de voor hen aangewezen gebieden. Talrijke paden verbinden de woongebieden met het landschap en vormen telkens opnieuw een verrassend zicht op dijk, rivierlandschap en boomgaard.

Hoogteverschillen

De woningen worden als het ware ín de versterking van dijk gebouwd. Aan de voorzijde staat de woning op het straatniveau. De achterzijde van de woning sluit aan op het niveau van de steunberm van de dijk (circa 13,5 m +NAP). Tussen de woonblokken zie je de dijk met steunberm terug; de dijk vouwt zich ruimtelijk om de woningen heen. Hier is het hoogteverschil tussen straatniveau en de dijk dus duidelijk zichtbaar.

Dijkversterking

Tijdens het opstellen van de plannen voor De Stelt-Zuid werd duidelijk dat Waterschap Rivierenland (WSRL) aanvullende eisen stelt aan de dijk in het gebied. De dijkverbetering speelt in op de klimaatveranderingen en moet voldoen aan de nieuwste waterveiligheidseisen. Deze moeten in 2025 geregeld zijn. De gemeente Nijmegen werkt in nauw overleg met WSRL de plannen voor deze dijkverbetering in De Stelt uit.

Wolferen-Sprok

De dijk langs De Stelt-Zuid is onderdeel van het dijktraject in het project Dijkversterking Wolferen –Sprok. Waterschap Rivierenland is verantwoordelijk voor de uitvoering ervan. Voor De Stelt-Zuid geldt, dat de gemeente Nijmegen een deel van de realisatie namens en in opdracht van WSRL voor haar rekening zal nemen. De werkzaamheden daarvoor worden momenteel voorbereid.

Steunberm

In De Stelt-Zuid wordt een steunberm aangebracht tegen de dijk. Dat gebeurt binnendijks: zo wordt tegendruk gegeven als het hoge water tegen de dijk staat. Het hoge water in de Waal in januari 2018 is een goed voorbeeld van de noodzaak om maatregelen te treffen. Met het aanbrengen van de steunberm zijn we in de toekomst weer voldoende beschermd tegen het hoge water.