Veelgestelde vragen

U vindt hier alle vragen en antwoorden die in de enquête voorafgaand aan de (online) informatieavond op 4 maart zijn gesteld én vragen die tijdens deze informatieavond zijn gesteld. Door de hoeveelheid vragen hebben we de vragen opgedeeld in de volgende categorieën: struinzone, boomgaard, planning, participatie en overig. Mist u nog vragen of schiet u nu nog een vraag te binnen? Vul dan het contactformulier in.

Vragen over de struinzone

Nee, de inrichting van het groen staat vast. De beplanting is met grote zorg en in samenhang met elkaar gekozen. Er is voor de soort beplanting gekozen die past bij het beeld van de struinzone, én op passende manier onderhouden kan worden.

Er zijn grote hoogteverschillen te overbruggen naar de struinzone, zowel vanaf de dijk als tussen de woningen door. Zwaar materieel zal de taluds tussen de woningen en het talud van de dijk kapot rijden. Mede op basis van de eisen van het Waterschap Rivierenland is dit niet toegestaan, ook als er nog niet is aangeplant. De tuinen zijn bereikbaar voor kruiwagens.

Er is gevraagd aan de ontwikkelaars om mee te werken aan het collectief organiseren van grondwerk. Wij raden bewoners aan om deze vraag gezamenlijk op te pakken, en daarbij medewerking te vragen van de bouwende ontwikkelaar.

In de brochure ‘Samen meedoen in het groen’ treft u per woningblok een gedetailleerde beschrijving aan van de beplanting rondom uw woning. U kunt deze brochure inzien en downloaden via de volgende link:
https://nijmegen.docufiller.nl/clientFiles/202/docupages/2727/Samen-meedoen-in-het-groen.pdf. 

Ontvangt u deze brochure liever op papier? Schrijf daarvoor dan een kort verzoek naar redactie@waalsprong.nl met vermelding van uw naam en volledige postadres, dan sturen wij hem naar u op.

Uw privacy is in de basis geborgd door de hoogteverschillen tussen terras en het struinlandschap in combinatie met een opstaande rand rond het terras. De beplantingswerkzaamheden kunnen helaas niet gefaseerd uitgevoerd worden. Zie hiervoor ook vragen onder het kopje ‘planning’ in deze Q&A.

De aanleg van het groen in de Stelt-Zuid is in één keer aanbesteed, en wordt dus ook als geheel in één keer aangeplant. De afweging daarvoor is technisch van aard, maar heeft vooral ook grote consequenties voor de aanlegkosten. Daarnaast is het fysiek niet mogelijk de grondwerkzaamheden voor het beplanten gefaseerd uit te voeren. We begrijpen dat u als bewoner een wens heeft dat de woonomgeving zo snel mogelijk wordt afgewerkt, maar ervaring leert dat gedurende de bouwperiode in de wijk veel investering weer verloren gaan. Uiteraard wordt er bij oplevering van de woning wel voor gezorgd dat u de woning op een goede manier kan bereiken, dat openbare (nood)verlichting wordt aangebracht, etc.

Rondom de dijkwoningen worden gemengde beplantingen aangebracht (siergrassen en heesters). Deze beplantingen zijn onderdeel van de beheeropgave van de bewoners. Het grootste deel van de struinzone bestaat uit kruidrijk (ruig) gras wat onerhouden zal worden door de gemeente. Wij vragen wel uw medewerking in het bijhouden van de plantvakken in de directe omgeving van uw woning. Natuurlijk is het niet verplicht om mee te helpen in de struinzone.

De inrichting van de openbare ruimte in de Stelt-Zuid voorziet niet in hondenuitlaatplaatsen. Langs de watersingel in Lent Oost zijn plekken aangewezen als hondenuitlaatplaats. Hondenbezitters worden geacht een poepzakje bij zich te hebben en de ontlasting mee te nemen in dat zakje. In de struinzone moeten honden zijn aangelijnd en moet hondenpoep worden opgeruimd.

Hondeneigenaren zijn verplicht om hondenpoep op te ruimen. Ervaart u overlast, dan kunt u dat melden via de Meld&Herstel app van de gemeente Nijmegen.

De taluds tussen de woningen in de overgang van straatniveau naar de struinzone zullen grotendeels worden ingericht met heesters en gedeeltelijk met ruig gras. In de brochure ‘Samen meedoen in het groen’ treft u per woningblok een gedetailleerde beschrijving aan van de beplanting rondom uw woning. Ontvangt u deze brochure liever op papier? Schrijf daarvoor dan een kort verzoek naar redactie@waalsprong.nl met vermelding van uw naam en volledige postadres, dan sturen wij hem naar u op.

Zowel bij de dijkwoningen als de boomgaardwoningen worden de plantvakken volledig voorzien van vaste planten en siergrassen. Het zelf voorzien van planten is niet nodig. Daarbij zijn de plantvakken bij de dijkwoningen voorzien van lavasubstraat waarin alleen specifieke beplanting zal kunnen groeien. Al de beplantingen zijn heel specifiek bij elkaar gezocht en ingepast. Afwijkende beplantingen verstoren de groeiwijze en het beeld van de andere beplantingen. Zelf beplantingen toevoegen is derhalve ongewenst.

De dijkwoningen worden opgeleverd met een schanskorf en een hek met kant en klare haag.
Met de ontwikkelaars is afgesproken dat deze haag bij oplevering gelijk een vorm van privacy moet bieden.
Het is niet toegestaan om zelf andere privacy-brengende constructies te plaatsen.

Aanplanting van de erfscheiding is de verantwoordelijkheid van de ontwikkelaar van wie u de woning heeft gekocht.

De heesters in de struinzone hebben een wisselende hoogte tussen de ca 120 en 250 cm mede afhankelijk van het beheer en onderhoud. Tussen de afzonderlijke dijkwoningen zitten geen schanskorven. De schanskorven omvatten de achtertuinen als geheel.

De inrichting van de Stelt-Zuid is zó bedacht, dat je vanuit de woning directe verbinding met het landschap hebt. Schuttingen en hoge erfafscheidingen horen dan ook niet bij de planfilosofie. Doordat de tuinen circa 50cm hoger gelegen zijn dan de struinzone ontstaat al enige privacy, zonder dat het uitzicht belemmerd wordt. De dijkwoningen worden opgeleverd met een schanskorf van circa 80 cm hoog (gerekend vanaf de tuin / het terras) op de grens tussen de tuin en het openbaar gebied, dat betekent een hoogte van ca. 130 cm gezien vanuit de struinzone. Iedere woning krijgt een eigen trap (geïntegreerd in de schanskorfrand) die direct toegang geeft naar de struinzone.

Het is niet toegestaan om zelf andere constructies op de erfgrens te plaatsen ten behoeve van privacy.

Vragen over de boomgaard

Het beplantingsplan staat vast. In de brochure ‘Samen meedoen in het groen’ is in detail te zien, welke beplanting is toegepast. Er is met veel zorg en expertise beplanting gekozen die bij elkaar past. Afhankelijk van het enthousiasme en de bereidheid van bewoners om in gezamenlijkheid de boomgaard te onderhouden, zullen er wel of niet vruchtdragende bomen worden aangelegd.

Het verschilt per soort beplanting wanneer en hoe vaak er onderhoud aan moet gebeuren. In totaal komt het ongeveer neer op een halve dag werk per huishouden per seizoen. Als u bijvoorbeeld onkruid eruit haalt als u het ziet in het voorbij lopen scheelt dit veel werk, én het zorgt voor een prachtige, verzorgde wijk.

Bij oplevering van uw woning is de boomgaard waarschijnlijk nog niet aangeplant. De boomgaard wordt geplant in het plantseizoen van 2022-2023 (plantseizoen oktober tot en met april). Het zal een aantal jaren duren voordat de boomgaard is gegroeid tot volwaardige boomgaard. In de tussentijd is er natuurlijk al wel onderhoud te verrichten en kunt u de handen uit de mouwen steken!

Nadat het merendeel van de woningen is opgeleverd zal de afdeling Stadsbeheer met de buurt afspraken maken rondom spelen in de wijk. Gezamenlijk wordt gekeken naar de wensen, behoeften en mogelijkheden van speelvoorzieningen.

Het plaatsen van trampolines, schommels en andere speeltoestellen in de openbare ruimte is niet toegestaan. De gemeente is (mede) verantwoordelijk en dus ook aansprakelijk in het geval van ongevallen/schade door het gebruik van de trampoline.

Zie bovenstaande vraag en antwoord. Wat betreft speelaanleiding bestaat wel de voorkeur hier met materialen te werken die passen in de landschappelijke omgeving.

De boomgaard is openbaar terrein en daarmee voor iedereen toegankelijk. De omwonenden zullen er natuurlijk intensief gebruik van maken. In het participatietraject wordt ook aandacht besteed aan het maken van afspraken over gebruik en eventueel toezicht.

In de brochure ‘Samen meedoen in het groen’ treft u per woningblok een gedetailleerde beschrijving aan van de beplanting rondom uw woning. U kunt deze brochure inzien en downloaden via de volgende link:
https://nijmegen.docufiller.nl/clientFiles/202/docupages/2727/Samen-meedoen-in-het-groen.pdf

Ontvangt u deze brochure liever op papier? Schrijf daarvoor dan een kort verzoek naar redactie@waalsprong.nl met vermelding van uw naam en volledige postadres, dan sturen wij hem naar u op.

In het plan is geen locatie voor een moestuin voorzien. Een moestuin vormt al snel een exclusief afgebakend gebied dat niet strookt met het openbaar gemeenschappelijke karakter van de boomgaard. In Lent zijn wel mogelijkheden om bij moestuinvereniging aan te sluiten (er is waarschijnlijk een wachtlijst). Zie voor meer info https://www.delentseaarde.nl/.

Er zijn op dit moment geen zitvoorzieningen in het plan opgenomen. Mocht blijken dat daar behoefte aan is, dan bestaat de mogelijkheid om via MijnWijkPlan hier aandacht voor te vragen. Dit kan ook worden besproken bij het traject voor de aanleg van speelvoorzieningen.

In principe zijn alle paden en wegen door het gebied en de boomgaard openbaar toegankelijk (met uitzondering wellicht van de toegang rond de appartementen van Lents Buiten). Ook het struinpad aan de dijk is openbaar. Op de kopse kanten van de boomgaard vormen kleine vlonderbruggetjes de toegang naar de boomgaard. Ook tussen verschillende woonblokken is via het graas de boomgaard bereikbaar. Centraal door de boomgaard loopt een fiets- en wandelpad.

Er worden verschillende bomen geplant, en die kennen daarmee ook een verschillende grootte. De grootte van bomen wordt o.a. uitgedrukt in stamomtrek. In de Stelt-Zuid worden bomen geplant met een stamomtrek in maten van 14-16 / 16-18 / 18-24 cm. De verwachting is dat direct na aanplant dat er al verschillende werkzaamheden verricht worden, om bijvoorbeeld de bomen goed te kunnen laten aanslaan. In de brochure ‘Samen meedoen in het groen’ treft u per woningblok een gedetailleerde beschrijving aan van de beplanting (ook verschillende bomen) rondom uw woning.

De overlast van wespen wordt met name geconstateerd in de vruchtdragende fase van fruitbomen. Daarom is het van belang dat er voldoende draagvlak is bij bewoners om de fruitdragende bomen te onderhouden, mede in de oogstfase. Er wordt slechts in een deel van de boomgaard gekozen voor fruitdragende bomen, de overige bomen zijn niet vruchtdragend. Daarnaast is er een uitgebalanceerd programma gemaakt tussen noten/vrucht/bloesembomen om overlast van insecten te voorkomen.

De ruimte van de toekomstige boomgaard zal in de bouwfase gedeeltelijk gebruikt worden als ketenpark van de aannemer. Zodra de aannemer de woningen heeft opgeleverd, zal deze het ketenpark opruimen. Het terrein zal dan zoveel mogelijk geegaliseerd worden. Als het plantseizoen (najaar 2022) vervolgens is aangebroken, zal de aannemer de benodigde grondwerkzaamheden uitvoeren, de aanplant en groeninrichting kan dan beginnen.

De aanleg van de boomgaard gebeurt voor rekening van de gemeente. Over de eventuele kosten van onderhoud worden afspraken gemaakt in de participatieovereenkomst.

In de brochure ‘Samen meedoen in het groen’ wordt per blok toegelicht wat de beplanting wordt, en hoe vaak daar onderhoud mee gemoeid is. Daarnaast zal enkele keren per jaar gevraagd om gezamenlijk daar inhoud aan te geven.

In de boomgaard zijn honden toegestaan, maar ze moeten wel aangelijnd zijn. Ook geldt hier de regel, net zoals in andere stukken openbare ruimte, dat hondenpoep door de eigenaar moet worden opgeruimd. Bij overlast kunt u een melding doen via de Meld&Herstel app van de gemeente Nijmegen.

De inrichting van de openbare ruimte in de Stelt-Zuid voorziet niet in hondenuitlaatplaatsen. Langs de watersingel in Lent Oost zijn plekken aangewezen als hondenuitlaatplaats. Hondenbezitters worden geacht een poepzakje bij zich te hebben en de ontlasting mee te nemen in dat zakje. In de struinzone moeten honden zijn aangelijnd en moet hondenpoep worden opgeruimd.

Zeker! Alle bewoners in de Stelt-Zuid worden uitgenodigd om deel te nemen aan het gemeenschappelijk onderhoud. De rollen die daarin opgepakt moeten worden, zijn zeer verschillend, dus iedereen kan met zijn/haar kwaliteiten een bijdrage doen.

Afhankelijk van de opgehaalde wensen en suggesties zou de woonbuurt opgedeeld kunnen worden in diverse compartimenten of thema’s, waarvoor afspraken worden vastgelegd. U kunt op dat moment aangeven, voor welk deel u het meest zou willen inzetten.

Zowel bij de dijkwoningen als de boomgaardwoningen worden de plantvakken volledig voorzien van vaste planten en siergrassen. Het zelf voorzien van planten is niet nodig. Daarbij zijn de plantvakken bij de dijkwoningen voorzien van lavasubstraat waarin alleen specifieke beplanting zal kunnen groeien. Al de beplantingen zijn heel specifiek bij elkaar gezocht en ingepast. Afwijkende beplantingen verstoren de groeiwijze en het beeld van de andere beplantingen. Zelf beplantingen toevoegen is derhalve ongewenst.

De bomen die geplant gaan worden zijn groot genoeg om het in de openbare ruimte te redden, maar klein genoeg om te kunnen wennen aan de nieuwe situatie (ondergrond, water, wind en licht). Bomen die te groot zijn wennen vaak lastig aan de nieuwe situatie waardoor ze mogelijk eerder dood gaan. Er staan verschillende soorten fruitbomen in de boomgaard, de stamhoogte van de bomen begint bij ruim 2 meter. De bomen kunnen uiteindelijk tussen de 6 en 15 meter hoog worden. De kruinen worden uiteindelijk circa 8 tot 12 meter breed. Houd er rekening mee dat het nog geen volgroeide boomgaard is en nog even duurt voordat het er ‘volgroeid’ uit ziet.

Dat klopt, als blijkt dat er niet voldoende belangstelling is voor het onderhoud van de struinzone dan neemt de gemeente het onderhoud over, ook wel ons Plan B. Het geheel krijgt een ‘ruigere en wildere’ (lees: minder strakke) uitstraling. Ook komen er dan bloesembomen en geen fruitdragende bomen.

Tuinen zijn in de definitieve woonrijp/gebruiksfase niet met (zwaar) materieel bereikbaar. Zolang het openbaar groen nog niet definitief is aangelegd, zijn de tuinen in beperkte mate bereikbaar met materieel. We adviseren om met de verkopende partij afspraken te maken om bij oplevering van uw woning ook uw achtertuin inrichtingsgereed op te laten leveren.

De inrichting van de Stelt-Zuid is zó bedacht, dat je vanuit de woning directe verbinding met de boomgaard hebt. Schuttingen en hoge erfafscheidingen horen dan ook niet bij de planfilosofie. Doordat de tuinen circa 50cm hoger gelegen zijn dan de boomgaard ontstaat al enige privacy, zonder dat het uitzicht belemmerd wordt. Met de ontwikkelaars die de woningen realiseren is afgesproken te werken met groene erfscheidingen. De erfgrens van de achtertuin bestaat uit een hek en een kant-en-klare-haag met een hoogte van ca. 80 cm op eigen terrein. Aan de buitenzijde wordt deze beplant door de gemeente Nijmegen met een zoom van heesters en hagen in de openbare ruimte. Bewoners kunnen de haag vanuit de tuin beheren en op hoogte houden. De haag is onderdeel van het koopcontract van de woning. Vraag daarom bij uw ontwikkelaar/verkoopmanager naar de details over hoe en wanneer de haag wordt opgeleverd.

Het is in De Stelt-Zuid niet toegestaan om zelf andere privacy-brengende constructies te plaatsen op de erfgrens.

Vragen over de planning

Met de online bijeenkomst van 4 maart is een eerste stap gezet om het participatietraject met de bewoners te starten. Daarna volgen nog enkele bijeenkomsten, die leiden tot overeenkomsten waarin afspraken worden vastgelegd. Op dat moment is dan ook duidelijk, wanneer beplanting gaat plaatsvinden. Waarschijnlijk wordt u als bewoner uitgenodigd om op dat moment te komen meehelpen.

De aanleg van het groen in de Stelt-Zuid is in één keer aanbesteed, en wordt dus ook als geheel in één keer aangeplant. De afweging daarvoor is technisch van aard, maar heeft vooral ook grote consequenties voor de aanlegkosten. Daarnaast is het fysiek niet mogelijk de grondwerkzaamheden voor het beplanten gefaseerd uit te voeren. We begrijpen dat u als bewoner een wens heeft dat de woonomgeving zo snel mogelijk wordt afgewerkt, maar ervaring leert dat gedurende de bouwperiode in de wijk veel investering weer verloren gaan. Uiteraard wordt er bij oplevering van de woning wel voor gezorgd dat u de woning op een goede manier kan bereiken, dat openbare (nood)verlichting wordt aangebracht, etc. De Stelt-Zuid is een wijk in aanbouw en dat betekent helaas wel dat overlast niet altijd geheel kan worden voorkomen.

De wijk wordt (geheel of in fasen) definitief bestraat nadat vaststaat dat er in de wijk (of delen daarvan) geen zwaar bouwverkeer meer hoeft te rijden.

Vragen over participatie

Tuingereedschap wordt door de gemeente beschikbaar gesteld. Afspraken daarover worden in de participatieovereenkomst vastgesteld. Er wordt geen gemeenschappelijke voorziening gerealiseerd voor het opbergen van gereedschap. Deze moeten dus een plek krijgen in uw eigen berging.

Vanuit de gemeente krijgen bewoners instructies en hulp van het participatieteam om op de juiste manier het groen te onderhouden. Voor het specifieke beheer van de fruitbomen worden andere afspraken gemaakt.

Er wordt voor de beplantingen en voor de fruitbomen nog een schema en onderhoudsinstructie opgesteld, vergelijkbaar met een beheerkalender.

De participatie zal met de bewoners worden uitgewerkt in werkbare afspraken. Hierbij wordt gezorgd voor een goede afstemming tussen bewoners en de gemeente ten behoeve van het duurzame beheer en onderhoud van het gebied. We vertrouwen erop dat er enthousiasme en draagvlak komt en blijft. Het is onze ervaring dat een betrokken groep veel kan dragen, ook als er deelnemers uit gaan.

Mocht het beheer niet meer op een passende wijze uitgevoerd (kunnen) worden zal de gemeente het algemene extensieve beheer weer overnemen. Hierdoor zal dan wel een ander beeld van de openbare ruimte ontstaan; een die minder gecultiveerd is, en wellicht wat ruiger aandoet, maar nog altijd wel verzorgd.

Een aantal algemene kenmerken van geslaagde participatie zijn: heldere kaders en verwachtingen, ruimte voor en een gevoel van eigenaarschap, vertrouwen in elkaar en de samenwerking, mee kunnen doen op eigen niveau van beschikbaarheid. In het doorlopen van het participatieproces schenken we hier natuurlijk aandacht aan.

Het zou mogelijk zijn. Dit is afhankelijk van de opgehaalde suggesties, behoeftes en wensen van de bewoners.

Er is zeker nog inspraak door bewoners mogelijk. De gemeente heeft wel al bepaalde zaken vast staan, zoals het soort beplanting en wanneer de boomgaard en de struinzone worden aangeplant. Bewoners hebben nog inspraak in of zij mee willen helpen in het groen en welke taak zij op zich nemen, of en eventueel welke speeltoestellen/speelaanleidingen er komen, komen er zitvoorzieningen etc.

Als bewoners kiezen voor ‘meedoen in het groen’, dan delen zij samen met de gemeente verantwoordelijk voor het onderhoud van de boomgaard en de struinzone (behalve het maaien van het gras). Dit wordt dan ook vastgesteld in een participatieovereenkomst. Als er onvoldoende draagvlak is of blijkt dat de boomgaard en struinzone niet goed worden onderhouden, kan de gemeente besluiten om terug te gaan naar ‘standaard’ (extensief) onderhoud.

Nee, het is niet verplicht om mee te doen. Iedereen mag zelf beslissen of en wat hij/zij wil doen in de boomgaard. Het is natuurlijk wel leuk om zo een band op te bouwen met de buurt!

Overige vragen

Op het plateau is ruimte voor ongeveer 75 appartementen. We verwachten dat dit een mix wordt van koop- en huurwoningen. Er is wat categorieën betreft geen verplichting meegegeven aan de ontwikkelaar. De appartementencomplexen op het plateau bestaan uit vijf bouwlagen (maximaal 16 meter) gerekend vanaf het maaiveld.

Er zijn op twee locaties houtwallen toegepast aan de zuidzijde van de watersingel, tussen de watersingel en de woningen. Deze zijn ingepast op deze plaatsen omdat zij ruimtelijk, landschappelijk en functioneel op deze locatie passend zijn. Zoals zichtbaar is in het kaartbeeld van het plan is er op andere plaatsen langs de zuidzijde van de watersingel geen ruimte om de houtwallen uit te breiden. Daarbij vormt een houtwal alleen een visuele beperking van het geluid van de Turennesingel.

Ja het karrespoor is rolstoeltoegankelijk. Al het verkeer verplaatst zich via het bijna vijf meter brede karrespoor. Het bestaat uit twee rijlopers met bruin/beige gebakken klinkers. De smalle middenstrook is opgetrokken uit donkere bruin/grijs gebakken klinkers. Dit middenspoor doet dienst als watergoot als onderdeel van het afwateringssysteem voor regenwater dat zijn weg vindt naar verschillende wadi’s en vandaaruit terecht komt in de watersingel en de plassen.